حذف چهار صفر از پول کشور، مانوری بیحاصل از سر درماندگی

    روز چهارشنبه نهم مردادماه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی از تصویب کلیات لایحه “حذف…