صدور حکم حبس و شلاق علیه حمیدرضا رحمتی

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان، حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت “حمیدرضا رحمتی” عضو کانون صنفی…