تحصن و تجمع دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین

تعدادی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه در اعتراض به اعمال فشارهای…

تحصن دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه ۳ دی‌ماه با برپایی تحصن خواستار برکناری…

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ، نسبت به پذیرش…