کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » زانیار و لقمان مرادی

زانیار و لقمان مرادی

سخن روز مهم

جنایت و مقاومت یادی ازنخستین سالگرد رویدادهای ۱۷ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

هفدهم و بیست و یکم شهریور ۱۳۹۷ از جمله روزهای به یاد ماندنی، در تاریخ مبارزات حق طلبانه مردم کردستان بر علیه رژیم جمهوری اسلامی...