کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » سخن روز

سخن روز

سخن روز مهم

موج بیکار سازی ها با قراردادهای موقت

  روز پنجشنبه ششم تیرماه محمد رضا تاجیک رئیس “مجمع نماینده کارگران”رژیم در استان تهران، در گفتگو با “ایلنا”خبرگزاری کار جمهوری اسلامی اعتراف نمود که:...