اعتراض ساکنان شهرستان کاکی به بحران آب و سوخت

صدها تن از ساکنین شهرسستان کاکی واقع در استان بوشهر در اعتراض به قطعی مکرر آب…