تداوم اعتراضات ضد دولتی در عراق

روز جمعه ۶ آبانماه، شمار زیادی از معترضان در شهرهای مختلف عراق با آمدن به خیابان…