عزم و پایداری معلمان در ادامه مبارزه

در روزهای یکشنبه و دوشنبه سیزدهم و چهاردهم مرداد جمعیت کثیری از معلمان بازنشسته، شاغل و…