کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » نیشکر هفت تپه

نیشکر هفت تپه

سخن روز مهم

مبارزه برای دریافت حقوق عقب افتاده کارگران، می تواند هماهنگ و سراسری شود

  دور جدید اعتصاب و اعتراضات  کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از روز دوشنبه اول مهرماه اغاز شده است ، برای...