دومین روز اعتصاب کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی اروند

صدها کارگر واحد تعمیرات شرکت پتروشیمی اروند در بندر خمینی از روز یکشنبه ششم بهمن ماه…