گزارش برگزاری پلنوم کمیته مرکزی کومەله منتحب کنگره ۱۷

  روز شنبه ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷، پلنوم دوم کمیته مرکزی…