مرگ ناگهانی کارگر معترض شهرداری کوت عبدالله

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۷ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش منتشره،…

نوزدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز یکشنبه ۲۶خرداد ماه،…