یورش پلیس فرانسه به صف معترضان

گزارشات منتشره در روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه حاکی است که پلیس فرانسه برای مقابله با تجمع…